Меню
Меню

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия за ползване на електронен магазин www.ehype.bg

 

Настоящите общи условия за ползване на електронен магазин www.ehype.bg (наричани по-долу за краткост “Общите условия") уреждат правилата за използването на електронния магазин www.ehype.bg, както и за  сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин.

 

 1. Данни за администратора на електронния магазин www.ehype.bg.

1.1.   „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД е дружество със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, п.к. 8600, ул. „Индустриална“ №1, регистриран по Закона за данък върху добавената стойност № BG206878658.

1.2.   „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД администрира електронния магазин www.ehype.bg под формата на сайта www.ehype.bg (наричан за краткост „Електронния/т магазин“).

1.3.   Можете да се свържете с „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД на посочения по-горе адрес, на телефон 0700 50525 или на и-мейл адрес [email protected]

 

 1. Контрол върху дейността на „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД се осъществява от:

(а) Комисия за защита на личните данни на Република България – във връзка със спазване на изискванията, произтичащи от Закона за защита на личните данни и/или от други приложими български или международни актове в областта на защита на личните данни, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25, Имейл: [email protected], Интернет сайт: www.cpdp.bg

(б) Комисия за защита на потребителите – във връзка със спазване на Закона зазащита на потребителите („ЗЗП“), адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 02/ 980 25 24, факс: 02/ 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg

 

 1. Дефиниции:

 

 “Бърза поръчка” — Опция, която позволява на Клиента да закупи Стока без за това да е необходимо създаване на Профил.

 

Договор“ – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Клиента за покупко-продажба на Стоки в Електронния магазин, въз основа на и неразделна част от който са настоящите Общи условия;

 

Клиент“ – всяко физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което отговаря на едно или повече от следните условия:

а) което е заявило създаването и използването на Профил и получава достъп до Съдържанието чрез комуникационните средства, предоставени от „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД (по електронен път, телефона и т.н.);

б) прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние през Електронния магазин с „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД или друг търговец;

 

 „Количка“ – секция в Електронния магазин, която позволява на Клиента да добавя Стоки, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап;

 

Поръчка“ – електронен документ, представляващ комуникационна форма между „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Продавача в Електронния магазин желанието си за купуване на Стоки от Електронния магазин;

 

Продавач“ – „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД или друг търговец, който предлага в Електронния магазин токи на трети лица с търговска цел и има сключен съответен договор за това с „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД. В случай че Продавачът е лице, различно от „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД, това ще бъде обозначено непосредствено над бутона „Купи“, поставен срещу определената Стока, предлагана в Електронния магазин, заедно с посочване на информация за съответния търговец продавач, с когото се сключва договорът за покупко-продажба.

 

 „Профил“ – раздел в Електронния магазин, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация за Клиента и историята на някои от действията му в Електронния магазин (Поръчки, данъчни фактури и др.). Клиентът е отговорен цялата информация, въведена в Профила, да е вярна, пълна и актуална;

 

Сайт“ – електронният магазин, хостван на уеб адреса www.ehype.bg и неговите поддомейни;

 

Стока“ – всеки продукт, находящ се в Електронния магазин, включително продукти, споменати в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор;

 

 „Спецификации“ – всички характеристики и/или описания на Стоките, така както са посочени в описанието им.

 

Съдържание“ – цялата информация в Електронния магазин, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет; съдържанието на всяко съобщение от страна на Клиента към ehype.bg и / или Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства; всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД и/или друг Продавач на Клиента чрез електронни или други средства за предаването ѝ от разстояние; информацията в Електронния магазин, свързана със Стоките и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време; информацията в Електронния магазин, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори;

 

Търговски съобщения“ – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно Стоките, добавени в секцията “Профил/Количка” или в секцията “ Профил/Любими”, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания;

 

 1. Общи положения

4.1.   Настоящите общи условия обвързват всички Клиенти на Електронния магазин и всички Продавачи, предлагащи Стоки в Електронния магазин с цел сключване на договор за покупко-продажба.

4.2.   Всяко използване на Електронния магазин означава, че Клиентът и Продавачът са се запознали внимателно с Общите условия и са се съгласили да ги спазват безусловно.

4.3.   „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Електронния магазин периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който Сайтът функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Общите условия може да се противопоставят на Клиентите от момента, в който са публикувани в Електронния магазин. В случай на такава промяна, в Електронния магазин ще бъде публикувана изменената версия на Общите условия, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящите Общи условия. Към всяка сделка през Електронния магазин се прилагат Общите условия, които са били в сила към момента на сключването на Договора между Клиента и Продавача.

4.4.   Продавачът полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Електронния магазин. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Продавачът уточнява, че изображенията на Стоките имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените Стоки могат да се различават от изображенията.

4.5.   Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на Стоките да бъдат понякога непълни. Въпреки това от „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

4.6.   Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Електронния магазин.

4.7.   В Електронния магазин може да съдържат линкове към други сайтове. „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 

 1. Политика за онлайн продажба

5.1.   Достъпът до Електронния магазин с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

5.2.   „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако Клиентът злоупотребява с правата си по какъвто и да е начин и това е в ущърб на „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД или трето лице. При това положение право на Клиента е да се обърне към „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. В тези случаи „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД не носи отговорност за евентуалните вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това действие.

5.3.   Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки, както и да се свързва с „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД на посочените адреси в раздел „контакти” на Сайта. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Сайта или игнорирани.

5.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Сайта адреси в раздел „Контакти”.

5.5.   „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или за предлаганите от него или от други търговци промоции в Електронния магазин за определен период от време.

5.6.     Всички цени на Стоките в Електронния магазин са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси. Разходите за доставка на Стоките до Клиента не са включени в обявените цени на стоките, като те се заплащат допълнително от Клиента.

5.7.   В случай на плащания по банков път Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисиони или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка по повод на самата транзакция.

5.8.   Всички изображения, поместени в Електронния магазин имат единствено за цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките в Електронния магазин (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът и Администраторът на Електронния магазин няма да носят отговорност за такива несъответствия.

 

 1. Технически стъпки за сключване на договор за покупко-продажба чрез Електронни магазин

6.1. Клиентите и Продавачите използват Електронния магазин, за да сключват Договори за покупко-продажба на предлаганите в Електронния магазин Стоки. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока през Електронния магазин, като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД от негово име.
6.2. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Електронния магазин и на Продавача.

6.3. Страни по Договора са Клиентът съгласно данните, предоставени от него при създаване на “Профил” или при попълване на предвидените полета при опцията “Бърза поръчка”, и Продавачът съгласно данните, обозначени непосредствено над бутона “Купи”.

6.4. „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД не е страна по договор за покупко-продажба от разстояние, сключен през Електронния магазин за Стоки, предлагани от Продавачи, различни от него. В този случай „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД действа единствено като доставчик на посреднически онлайн услуги.

6.5.   Договорът за покупко-продажба се състои от настоящите Общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Клиента.

6.6. Електронният магазин използва технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация преди да бъде направено изявлението за сключване на договора за покупко-продажба.

В случай че някое от задължителните полета не бъде попълнено Електронният магазин не позволява завършване на поръчката и насочва Клиента кои от задължителните полета следва да бъдат попълнени коректно.

6.7. Договорът за покупко-продажба на Стока се счита за сключен от момента на потвърждаване на поръчката на Клиента от Продавача. Регистрирането на Поръчката не е равнозначно на нейното потвърждаване.

6.8.   Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането ѝ в следните случаи:

            ▪           налице е неуспешно заплащане на поръчката;

            ▪           предоставените от Клиента данни в Електронния магазин са непълни и/или грешни.
6.9.  За да се направи поръчка през Електронния магазин Клиентът избира Стока/и чрез бутон „Купи“ към всяка Стока;

6.10. След като избере желаната/ите Стока/и Клиентът следва да премине към страница Количка, където следва да прегледа своя избор и при необходимост да извърши корекции, след което избира бутон „Приключване на поръчката“;
6.11. Клиентът попълва актуални и коректни данни за поръчка, фактуриране и доставка в страница Разплащане/Приключване на поръчката/Завършване на поръчката: Име, Фамилия, Телефон, Адрес на електронната поща, Населено място, Пощенски код, Улица и номер, Квартал, Номер на блок, Вход, Апартамент.
6.12. Клиенти, които имат профил в Електронния магазин, следва да потвърдят актуалността на данните, които са заложени в профила им и излизат при поръчка.
6.13. Клиентът залага промо код на обозначените за целта полета, в случай че разполага с такъв и желае да го използва и избира бутона Прилагане. Клиентът следва да е предварително уведомен за условията и ограниченията за ползване на притежавания от него промо код.

6.14. Доставката се извършва само на територията на Република България чрез  следните дружества, извършващи куриерски услуги: “Спиди” АД или “ЕКОНТ ЕКСПРЕС” ООД. Цената за доставка се определя от тарифата на съответното дружество, предоставящо куриерски услуги.

6.15. Клиентът избира метод на заплащане на поръчката:

            ▪           Наложен платеж – Клиентът заплаща цялата дължима сума на представител на дружеството, извършващо куриерски услуги, или представител на Продавача при доставка на поръчаните стоки.

            ▪           По банков път – Клиентът заплаща цялата дължима сума по банков път на предоставена при завършването на поръчката Банкова сметка.

            ▪           При взимане на място от обект / офис на Продавача – Клиентът заплаща цялата дължима сума при взимане на поръчаните стоки от обект / офис на Продавача и след предварително уговаряне на ден и час.

6.16. Клиентът вижда общата сума и всички допълнителни такси, които следва да заплати след завършване и потвърждение на поръчката.
6.17. Клиентът изразява своето съгласие с настоящите Общи условия, маркирайки полето „Съгласявам се с общите условия“;
6.18. Клиентът завършва поръчката с избор на бутона Поръчване;
6.19. В случай че Клиентът не е попълнил коректно всички необходими полета поръчката не може да бъде завършена.
6.20. Клиентът следва да попълни коректно въпросните полета и отново да избере бутона Поръчване.
6.21. Клиентът бива пренасочен към страница, удостоверяваща коректно завършената поръчка.
6.22. Клиентът получава известие по имейл, на предоставения от него по време на поръчката имейл адрес, за успешно завършена поръчка. Известието съдържа избраните от него Стоки и дължимата от него сума за заплащане.
6.23. За потвърждение на извършената поръчка и сключен договор за покупко-продажба на стока следва да се приема изпратеното до Клиента известие по имейл адрес за извършена поръчка / обаждане от страна на Продавача на предоставения от Клиента телефон.
6.24. Клиентът може да получи допълнителни известия по имейл при смяна на статуса на поръчката в системата на Електронния магазин.
6.25. Доставката на поръчаните от Клиента стоки се извършва в срок до 10 работни дни, в случай че друго не е описано за избраните Стоки, след потвърждение на извършената поръчка от страна на Продавача и след постъпване на плащането от страна на Клиента в банковата сметка на Продавача.

6.26. Продавачът и Администраторът на Електронния магазин не носят отговорност за неизпълнени поръчки, в случай че Клиентът е предоставил/посочил неверни, непълни и/или неточни данни, включително адрес за доставка.

6.27. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Администратора на Електронния магазин или Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

 

 1. Прехвърляне на собствеността

Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача на Клиента с предаването им на последния и след успешното им заплащане. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Клиента на транспортния документ, предоставен от куриера.

 

 1. Отказ от Договор

8.1. Клиентът има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от сключения чрез Електронния магазин договор за покупко-продажба в 14-дневен срок считано от датата на приемане на стоката от Клиента или от трето лице, посочено от него.

8.2. За да упражни правото си на отказ, Клиентът трябва да уведоми Продавача за решението  да се откаже от Договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или на електронна поща), изпратено на адрес: гр. Ямбол, п.к. 8600, ул. „Индустриална“ №1, [email protected] За тази цел може да се използва приложения стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от Договора, който може да се открие https://ehype.bg /page/standarten-formulyar-za-uprajnyavane-pravo-na-otkaz за продукти закупени от Георги Желев 2009 ЕАД и https://ehype.bg/page/standarten-formulyar-za-uprajnyavane-pravo-na-otkaz-kam-vip-zalog-eood за артикули закупени от Вип Залог 2009 ЕООД, но това не е задължително. За да се счита за спазен срокът на отказ от договора, е достатъчно съобщението относно упражняването на правото на отказ да бъде изпратено преди изтичането на срока за отказ от Договора.

8.3. Ако Клиентът е упражнил правото си на отказ по предходния член, Продавачът следва да възстанови на Клиента всички суми, получени от последния, вĸлючитeлнo paзxoдитe зa дocтaвĸa (c изĸлючeниe нa дoпълнитeлни paзxoди, cвъpзaни c избpaн oт Клиента нaчин нa дocтaвĸa, paзличeн oт нaй-eвтиния cтaндapтeн нaчин нa дocтaвĸa, пpeдлaгaн oт Продавача) в срок не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Продавачът е бил уведомен за отказа. Продавачът ще извърши възстановяването, като използва същото платежно средство, използвано от Клиента при първоначалната трансакция, освен ако Клиентът изрично не се съгласи за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Клиента. Продавачът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на Стоката обратно или докато Клиентът не представи на Продавача доказателства за изпращането на Стоката обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

8.4. Клиентът трябва да изпрати или предаде въпросната стока на посочения от Продавача адрес, в срок не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е информирал Продавача за отказа си от договора за покупко-продажба на въпросната Стока, като поеме разходите за връщането на Стоката до Продавача. Paзxoдитe ce oчaĸвa дa нe нaдвишaт пpиблизитeлнo cyмaтa зa дocтaвĸaтa или cтaндapтнaтa ĸypиepcĸa ycлyгa.

8.5. Клиентът oтгoвapя eдинcтвeнo зa нaмaлявaнe cтoйнocттa нa Стоката вcлeдcтвиe нa

изпpoбвaнeтo ѝ, paзличнo oт нeoбxoдимoтo зa ycтaнoвявaнe нa нейното ecтecтвo,

xapaĸтepиcтиĸи и дoбpo фyнĸциoниpaнe.

8.6. При неизпълнение на условията за отказ от договора за покупко-продажба и/или за връщане на поръчаната стока от страна на Клиента, Продавачът си запазва правото да откаже приемане на върнатата Стока и съответно да не възстанови сумата, платена от Клиента.

 

 

 1. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

а) при доставка на Стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

б) при доставка на Стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;

в) при доставка на Стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

г) при доставка на запечатани Стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

д) при доставка на Стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

е) при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

ж) при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

 

 1. Използване на подизпълнители

Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по Договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрез Електронния магазин, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Клиента за това. Съответният Продавач ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

 

 1. Гаранции

11.1. Продавачът предлага всички Стоки в Електронния магазин с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция. Всеки Продавач е самостоятелно отговорен за съответствието на предлаганата от него Стока със сключения Договор.

11.2.   По отношение на Стоките, които са продадени и доставени от „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД, гаранционните сертификати са издадени от производителя. Ако Стоката разполага с гаранционна карта, издадена директно от производител, ще я намерите в кутията със Стоката.

11.3.   Продавачите, различни от „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД, са единствено и самостоятелно отговорни за наличието на законово изискваната документация, която следва да придружава купените от тях Стоки, както и за осигуряването на гаранционен сервиз.

11.4. Поправката/ремонтът на Стоки извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с Договора за продажба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Клиента и се извършва в срок, уговорен между страните.

 

 1. Право на интелектуална и индустриална собственост

12.1.   „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Електронния магазин, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

12.2.   Нищо в сключения Договор няма да се счита като разрешение от страна на „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД за това Клиентът да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само, съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание в Електронния магазин или описанията на Стоките, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Електронния магазин съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД.

12.3.   Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели и само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящия раздел от настоящите Общи условия.

12.4.   Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД за това и само за частта от Съдържанието, по начина и до степента на използването ѝ, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

12.5.   Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД няма да се счита за съгласие от страна на „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД.

12.6.   Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД.

 

 1. Поверителност

13.1.   Клиентът се съгласява, че, като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД, тези данни могат да бъдат използвани от последния за следните цели:

а) поддържане на Профила на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани Стоки, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им;

б) изпращане на Търговски съобщения, периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS;

в) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

13.2.   Клиентът се съгласява да предостави на „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка с Електронния магазин, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Електронния магазин. „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, коитоКлиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка с Електронния магазин или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка с Електронния магазин. „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

13.3.   С предоставянето на свои данни на „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват служители на „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД или трети лица, които са куриери, други търговци, партньори на „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД и са доставчици на Стоки, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство.

 

14.Търговски съобщения

14.1.   В момента, в който Клиентът си създаде Профил в Електронния магазин, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Търговски съобщения от „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД.

14.2.   Клиентът може да се откаже от съгласието си, дадено за получаване на Търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като се свърже с „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД на посочените адреси и телефони в раздел „контакти” на Сайта.

14.3.   Отказът за получаване на Търговски съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

 

 1. Обработка на лични данни

Моля, прегледайте политиката за защита на лични данни, която е част от настоящите Общи условия и може да откриете https://ehype.bg/page/privacy-policy

 

 1. Използване на бисквитки

Моля, прегледайте политиката за използване на бисквитки, която е част от настоящите Общи условия и може да откриете  https://ehype.bg/page/cookie-policy

 

 1. Други условия

17.1. Клиентът и Продавачът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение Договора и тези общи условия.

17.2. Клиентът и Продавачът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

17.3. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специални условия или договори, обвързващи Клиента и Продавача, с предимство се прилагат клаузите на специалните условия или договори.

17.4. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия Договор.

17.5.  За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

17.6. Клиентът има право да отнася всички спорове с Продавача относно изпълнението на този договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.

17.7. Настоящите общи условия влизат в сила на 03.08.2022 г.

 

Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки